Αντίθετοι οι γιατροί στην αύξηση του ΦΠΑ σε υπηρεσίες τουρισμού που θα ωθήσουν στην αποδυνάμωση του ελληνικού ιατρικού τουρισμού

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι αντίθετος στην ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ σε υπηρεσίες τουρισμού στις τουριστικές υπηρεσίες, καθότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στον ιατρικό τουρισμό.
Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ συνέβαλαν αποτελεσματικά στη τόνωση του ιατρικού τουρισμού στην χώρα μας, η οποία φημίζεται για την εύκολη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, που παρέχονται από έγκριτο ιατρικό προσωπικό. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι οι γείτονες χώρες, οι οποίες επενδύουν ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, έχουν χαμηλό ΦΠΑ ήτοι 6% , με αποτέλεσμα η αύξηση του ΦΠΑ στην χώρα μας, να οδηγήσει στην εισροή των επενδυτικών κεφαλαίων στις συγκεκριμένες χώρες και όχι στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του Ελληνικού ιατρικού τουρισμού.
Πέραν δε της ως άνω αναγκαίας μέριμνας για την διατήρηση χαμηλού ΦΠΑ, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί με προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Υγείας και Υπουργού Τουρισμού προς τον Υπουργό Οικονομικών , ο ΙΣΑ επαναδιατυπώνει τη πάγια θέση του περί ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού με στόχο α) τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, β) την ανάδειξη μεγάλων πόλεων ως City Break προορισμών, γ) την προσέλκυση ασθενών για την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών και δ) την τόνωση των επενδύσεων στη χώρα μας αναδεικνύοντας τον Ελληνικό ιατρικό τουρισμό ως ανταγωνιστικό προϊόν σε παγκόσμια κλίμακα .
Η Ελληνική Πολιτεία λοιπόν, πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια, ώστε ο ιατρικός τουρισμός να αποτελεί τον πόλο προσέλκυσης της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας με τη δημιουργία όλων των προϋποθέσεων για την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη χώρα μας.