Προκήρυξη θέσεων: Επιστήμονες για τον τομέα της Υγείας αναζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πενταετή θητεία και κάλυψη όλων των εξόδων μετακίνησης και διαμονής, παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστήμονες, τους οποίους καλεί να στελεχώσουν επιτροπές της στον τομέα της Υγείας.

Επιστήμονες για τον τομέα της Υγείας (όχι των τροφίμων) πρόκειται να προσλάβουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη σχετική προκύρηξη επισημαίνεται ότι σκοπός τους θα είναι να συμμετέχουν στις επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συσταθεί από την “Κομισιόν” και στις οποίες συμμετέχουν έως 19 άτομα.

Θα παρέχουν, δηλαδή, υψηλής ποιότητας και ανεξάρτητη αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και επιστημονικές συμβουλές στους τομείς της Δημόσιας Υγείας, την ασφάλεια των καταναλωτών και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2015, ενώ η θητεία τους θα είναι πενταετής.

Οι επιστήμονες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιτροπές:

– Επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (ΕΕΑΚ).
– Επιστημονική επιτροπή για την Υγεία, το περιβάλλον και τους αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER).

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν – μεταξύ άλλων – περισσότερα από δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και διεπιστημονική επιτεύγματα.

Τα μέλη των επιτροπών επιλέγονται με βάση την εμπειρογνωμοσύνη τους σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς των αρμοδιοτήτων και καλύπτουν συλλογικά το ευρύτερο δυνατό φάσμα επιστημών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

Να κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου σε σχετικό επιστημονικό τομέα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Να έχουν τουλάχιστον δέκα έτη επαγγελματικής εμπειρίας, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αξιολογούνται, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που δηλώθηκαν, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Περαιτέρω εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία – επιστημονική αριστεία – εμπειρία στην επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων και στην παροχή επιστημονικών συμβουλών.

Θα αξιολογηθούν, επίσης, οι αναλυτικές ικανότητες, όπως ανάλυση σύνθετων πληροφοριών και αξιολόγηση επιστημονικών δημοσιεύσεων, διεπιστημονική και διεθνής εμπειρία, διαχειριστικές και οργανωτικές δεξιότητες, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης του έργου και δεξιότητες επικοινωνίας.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης την ανεξαρτησία των υποψηφίων (ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων), την εκπροσώπηση από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και την ισορροπία των φύλων.

Τα μέλη της οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις σε τακτική βάση.

Καλούνται, δε, να συμβάλουν ενεργά στην επιστημονική συζήτηση, την εξέταση των εγγράφων, τη σύνταξη των απόψεων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των επιστημονικών επιτροπών και των ομάδων εργασίας τους.

Θα λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια και ακροάσεις κατόπιν πρόσκλησης και θα ενεργούν ως “πρόεδροι” ή “εισηγητές” ομάδων εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η συμμετοχή τους στις επιτροπές απαιτεί μία δέσμευση περίπου τεσσάρων ωρών την εβδομάδα.

Δεν θα λαμβάνουν μισθό, αλλά θα καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων.