Ο ΙΣΑ ζητά από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ως Ν.Π.Δ.Δ., έχετε συμβληθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και ιατρικές εταιρείες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών της ειδικότητας τους στους ασφαλισμένους του ταμείου του. Για τις υπηρεσίες τους δε αυτές, οι συμβεβλημένοι αμείβονται αφού υποβάλουν κατά μήνα κατάσταση εις διπλούν με τις επισκέψεις και πράξεις που πραγματοποίησαν σε ασφαλισμένους.
Παρότι οι ιατροί παρέχουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σε εκτέλεση των όρων της μεταξύ σας σύμβασης, και χωρίς ουδέποτε να υπάρξει κάποια αντισυμβατική συμπεριφορά ή διαφωνία από κανένα μέρος και ενώ έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία προς το ηλεκτρονικό σύστημα e-dapy , ο ΕΟΠΥΥ έχει καταστεί υπερήμερος καθότι δεν έχετε καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά για τις ιατρικές πράξεις που διενέργησαν.

Ειδικότερα:
Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει σε όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς:
1) Το 10% των επισκέψεων από το έτος 2012 έως σήμερα
2) Το 10% των Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων από το έτος 2012
3) Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των ταμείων που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ(ΟΠΑΔ,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,ΤΑΥΤΕΚΩ,ΕΤΑΑ,ΟΝ,ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) μέχρι και τον 12/2012.
4) Τις επισκέψεις, ιατρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις μηνών Απριλίου και Μάιου του 2015.
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο των ίδιων των συμβεβλημένων γιατρών όσο και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών συνεχίζετε να καθυστερείτε δεδουλευμένες ιατρικές αμοιβές σε γιατρούς.
Ειδικότερα έχουμε προβεί σε σειρά οχλήσεων ενδεικτικά αποστείλαμε τις κάτωθι επιστολές προκειμένου να διασφαλίσουμε την απόδοση των δεδουλευμένων των μελών μας ήτοι:

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι στις 28/7/2015 μια ιδιαιτέρως σοβαρή καταγγελία γύρω από τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ δημοσιοποιήθηκε από τους πρώην Υπουργούς Υγείας, κ. Μάκη Βορίδη και κ. Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι με επερώτηση τους στη Βουλή, προς τον τότε Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή κάνουν λόγο για «απολεσθέντα» κονδύλια εκατομμυρίων.
Γίνεται λοιπόν σαφές από τα ως άνω αναφερθέντα ότι παρότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει εκφράσει πολλάκις την αγανάκτηση του ιατρικού σώματος για την παράλειψη οιασδήποτε ενέργειας από τον ΕΟΠΥΥ αναφορικά με την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών παλαιοτέρων ετών (2011, 2012), καθώς και αναφορικά με την καταβολή του υπόλοιπου ποσοστού 10% για τα έτη 2012, 2013,2014 και 2015, ο ΕΟΠΥΥ ουδέν έπραξε. Η μη αποπληρωμή των ως άνω οφειλομένων οδηγεί συνειδητά πλέον, ενόψει και της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, σε οικονομική καταστροφή τους ιδιώτες ιατρούς και εργαστήρια.
Με την παρούσα επιστολή μας για μια τελευταία φορά σας καλούμε να μας δώσετε σαφές χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα οφειλόμενα, ήτοι :
1) Το 10% των επισκέψεων από το έτος 2012 έως σήμερα, ήτοι από την πρώτη μέρα της συστάσεώς του δεν έχει προβεί στην αποπληρωμή του 10% των οφειλόμενων ποσών αν και έχει επανειλημμένως οχληθεί.

2)Το 10% των Ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων από το έτος 2012 ήτοι από την πρώτη μέρα της συστάσεώς του δεν έχει προβεί στην αποπληρωμή του 10% των οφειλόμενων ποσών αν και έχει επανειλημμένως οχληθεί.
3)Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των ταμείων που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ(ΟΠΑΔ,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,ΤΑΥΤΕΚΩ,ΕΤΑΑ,ΟΝ,ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) μέχρι και τον 12/2012, αν και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.1406/1983 δημιουργείται η ενδοσυμβατική ευθύνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο υπεισήλθε στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των ως άνω ταμείων ως καθολικός διάδοχος αυτού, δυνάμει των άρθρων 17 και 29 του Ν.3918/2011, του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α/11.4.2012) καθώς και του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012).
4) Τις επισκέψεις, ιατρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις μηνών Απριλίου και Μάιου του 2015.
Αναμένουμε την άμεση απάντηση σας και σας καλούμε όπως επιλύσετε άμεσα το ζήτημα των δεδουλευμένων, άλλως επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας.